Noví členovia

 

Informácie pre nových členov, chovateľov a vodičov KCHAJD

Chov jednotlivých plemien riadia chovateľské kluby, ktoré určujú aj podmienky chovnosti príslušných plemien. Základnou normou pre chov plemien psov začlenených do SPZ je Chovateľský a zápisný poriadok SPZ. Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ sa vytvoril ako záujmová organizácia. Združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov AJD, ako aj ostatných záujemcov o chov, výcvik a propagáciu tohto plemena a riadi sa Stanovami KCHAJD pri SPZ 2016.

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov.

Zákon o poľovníctve a predpisy vydané na jeho realizáciu ukladajú užívateľom poľovných revírov používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľné psy ( PUP ).
AJD môže absolvovať tieto druhy skúšok, ktoré organizuje SPZ a získať poľovnú upotrebiteľnosť:

  • FSMP, LSMP, VSMP – dohľadávanie srnčej zveri
  • FD, SD – dohľadávanie a prácu s diviačou zverou
  • PF – dohľadávanie jelenej, muflonej, danielej zveri
  • JSMP, VSMP, VP – pre prácu s malou zverou

Psa možno prihlásiť na skúšky na predpísanom tlačive u ktorejkoľvek OkO – RgO a MO SPZ. Miesta a termíny jednotlivých skúšok na príslušný rok, sú zverejnené vo Vestníku SPZ, prípadne aj v odborných časopisoch. Na jednotlivých skúškach PU sa skúša podľa skúšobného poriadku SPZ. Rozhodcov na skúšky deleguje kynologické oddelenie SPZ Bratislava. Pre úspešné zvládnutie jednotlivých skúšok je rozhodujúce poznať skušobný poriadok pre danú skúšku a potom zodpovedne pripraviť svojho psa.

KCHAJD pri SPZ vydal Klubové predpisy a skúšobné poriadky (január 2003), obsahuje: Stanovy KCHAJD, Chovateľský a zápisný poriadok, Štandart AJD, Bonitačné hodnotenie sxteriéru AJD, Skúšobný poriadok pre skúšky duričov, Skúšky malých plemien, Predbežné skúšky farbiarov, Rakúska skúška PU AJD, Medzinárodné farbiarske skúšky AJD. Chcem upozorniť na drobné zmeny, ktoré nastali od tohto vydania. Po schválení nového zákona o poľovníctve, bude potrebné spracovať nové vydanie.

Ing. Ján Pilát

TOP