Zoznam členov

V súlade so Stanovami Klubu chovateľov alpského jazvečikovitého duriča pri SPZ riadnym členom klubu sa môže stať každý občan SR na základe prihlášky do klubu a uhradení jednorazového zápisného a členského príspevku pre príslušný rok. Ak člen v ďalšom období v stanovenom termíne neuhradí členský príspevok na príslušný rok, je zo zoznamu vyškrtnutý.

Stanovy KCHAJD - Článok V. ods. 3 - ZÁNIK ČLENSTVA: Členstvo v klube zaniká z dôvodu nezaplatenia členského príspevku.

Ak sú v zozname nezrovnalosti alebo niekto členské uhradil a nie je v zozname (najskôr tí, ktorí platia cez poštové poukážky), prosím, aby kontaktovali ekonóma klubu e-mailom (durcekkchajd@gmail.com) resp. telefonicky (09005 624 369).

V prípade opätovného záujmu o členstvo je povinnosť zaslať novú prihlášku a uhradiť zápisné a členské. Stav členskej základne k 28.02.2019. Pre rok 2019 je potrebné zaplatiť členské do 31.12.2018 v zmysle stanov KCHAJD pri SPZ. Ak člen nestihne zaplatiť členské do konca príslušného roku po 1.1. nasledujúceho roku je povinný zaplatiť poplatok členské a znova aj zápisné / 15€.

Žiadame členov o nahlásenie e-mailovej adresy člena pre rychlejší prenos informáciii členom klubu (doplnenie chýbajúcich údajov v karte člena KCHAJD, upozornenie členom, ktorí opomenuli zaplatiť členské a samozrejme aj iné klubové informácie !) na adresu ekonóma klubu: durcekkchajd@gmail.com Snažíme sa vnášať do členskej základne a evidencie poriadok.

 
TOP